China

Qianhong International Co., Ltd.

No.17
Gonghua Street
Shahekou District
Dalian
PR.China
Tel. +86-411-84351139
Fax. +86-411-84300529